Kompleta Gramatiko detaloza
di la
linguo internaciona Ido

Kontenajo Antea Sequanta Indexo
Contents Previous Next Index
   
Procedi di vortifado. Word Building Procedures
1e Derivo per dezinenci (substituco di ta ad ica) o nemediata derivo;  
2e Derivo per afixi (uzo di prefixo o sufixo) o mediata derivo;  
3e Kompozo per plura radiki unionita.  
Radiki. — Li esas verbala o nomala (to esas nevariebla). L'unesmi expresas ideo di ago, stando o relato. La duesmi indikas ento, objekto o qualeso, e konseque povas genitar nur nomi, to esas substantivi od adjektivi (1). On facile dicernos ta duspeca radiki en la vortolibri per ico, ke nur l'unesmi genitas verbi. Ex. : laborar, vidar, dormar, esperar, emocar, anxiar, relatar, e. c.  
Dezinenci. — La dezinenci (o flexioni) povas indikar nur la speco gramatikala di vorto, to esas la rolo di ta vorto en la frazo. La dezinenci tote ne influas la senco, la ideo quan la radiko expresas. Chanjo di senco povas obtenesar nur per afixi o per kompozo.  


(1) La qualifiko ne-verbala esas plu justa, nam la du klasi povas egale produktar nomi (L. COUTURAT).  
La maxim multa gramatikisti docas : la nomo o substantivo esas speco di vorto qua uzesas por nomizar enti o kozi. Ta defino, qua konsideras kom sinonima la termini nomo o substantivo ne esas konforma a la gramatikal tradiciono. L'ancieni nomizis per la sama termino  nomo  egale la substantivo e l'adjektivo; li dicernis la nomo-substantiva, uzata por nomizar la enti o kozi, e la nomo-adjektiva uzata por qualifikar li.  
   
Kontenajo Antea Sequanta Indexo
Contents Previous Next Index
Ica pagino modifikesis ye 29-ma januaro 1999. This page was last modified on January 29, 1999.
Сайт создан в системе uCoz