Kompleta Gramatiko detaloza
di la
linguo internaciona Ido

Kontenajo Antea Sequanta Indexo
Contents Previous Next Index
   
Interjecioni. Interjections
112. — L’interjecioni esas onomatopei, o klameski plu o min internaciona quale ha! he! ve! (1) nu! (2) fi! (3) hem! (4) hop! (5) krak (6) krik (7) krik-krak! (8) uf! (9) paf! (10) plump! (11) sus! (12) psit! (13) shut! (14) hu-hu! (15) ba! (16) aye! (17).  
Altra vorti apartenanta a diversa gramatikal kategorii darfas uzesar kom interjecioni, quale : ya, yen, vere, certe, brave, bone, (ad)avane, (ad)dope, fore, abase, haltez, tacez, silencez, helpo, sokurso, shamo, kurajo, (o kuraje), adio (o adie)!  


(1) Ve = la Latina e D. weh! ach! — E. alas! — F. malheur!  
(2) Nu = D. nun! nu! wohlan! — E. well! very well! — F. eh bien! allons! — I. ebbene! andiamo! — S. orsu! pues!  
(3) Fi = D. pfui! — E. fie! fy! — F. fi! foin (de) ! pouah! — I. oib! eh! via! — S. fuera! quita all! vaya!  
(4) *Hola D. E. F. I. S. uzesas por vokar : Hola! puero, venez hike.  
(5) *Hem anke hum, hm D. E. F. expresas dubo, hezito : Kredar ico? hem! me esus tro naiva.  
(6) *Hop D. E. F. uzesas por ecitar al kuro, por saltigar trans obstakli : Hop! hop! brava bestio, adavane, saltez.  
(7) *Krak E. F. S. expresas subita evento, o bruiso di krako : Juste kande me apertis la pordo, krak! Medor fugis inter mean gambi. — Dum ke il kuris e saltis sur la planko, krak! olu ruptesis ed il falis en la fosato.  
(8) *Krik imitas la bruiso di kozo lacerata : Il prenis mea naztuko e krik! il laceris lu. — La vento lastafoye inflas la velo e ni audas krik! olua lacereso. — Per du stroki di hakilo, krik-krak! il abatis l'eshafodo.  
(9) *Uf F. I. S. expresas la alejeso, la liberigeso pri ulo sufriganta, penoza, tedanta : Uf! me finis ta rudega laboro! — Uf! ni esas liberigita de ta viro tedera!  
(10) *Paf D. F. expresas frapo, stroko, subit acidento : Dum ke me turnis la kapo, paf! me recevas pugnofrapo sur la dextra vango.  
(11) *Plump D. expresas la bruiso di falo, di explozo : Plump! il falabis en l'aquo. Ante ke me kontis dek, plump! la pulvereyo explozis.  
(12) *Sus F. I. S. por ecitar al defenso, al persequo : Sus! sus! al armi, al enemiki.  
(13) *Psit e pst D. F. por atencigar persono qua iras avan vu : Me audis psit! dop me e, turninte me, vidis vua patrulo.  
(14) *Shut e sht F. por tacigar o silencigar : shut! shut! yen elu, tacez. — Shut, pueri, ne bruisez : via matro dormeskas.  
(15) *Hu, hu D. F. por mokar ulu : Hu! hu! mentiero.  
(16) *Ba D. E. F. indikas ne sucio pri, desprizo : Ba! lasez lu agar quale il volas; to ne importas.  
(17) *Aye F. E. S. I. klamesko di doloro : Aye! aye! quante me sufras! Aye! vu pikas me.  
   
Kontenajo Antea Sequanta Indexo
Contents Previous Next Index
Ica pagino modifikesis laste ye 31-ma januaro 1999. This page was last modified on January 31, 1999.
Сайт создан в системе uCoz