Kompleta Gramatiko detaloza
di la
linguo internaciona Ido

Kontenajo Antea Sequanta Indexo
Contents Previous Next Index
   
Prepozicioni prefixa. Prefix Prepositions
Quale sen-, vidita en antea chapitro, altra prepozicioni pleas la rolo di prefixi : adportar, cirkumpola, cirkumskribo (geom.), ekirar, enirar (1), foreso, kontredicar, kunvoko, preterirar, subjacanta, vice-prezidero, e. c.  
Nultempe atribuez a prepoziciono, kompozante derivajo, senco altra kam ita, quan ol havas aparte. Exemple : eklernar nule povas signifikar parlernar = lernar komplete; ektrovar o ekpensar nule povas recevar la senco di inventar, nek ekparolar (German aus-sprechen) ta di pronuncar; same ekportar = portar extere ne povas signifikar o suportar o tolerar.  


(1).  Nia kunfrato ne prizas la regulo, qua igas transitiva la verbi kompozita ek verbo netransitiva e prepoziciono, quale en-irar, ek-irar; ed il preferas repetar la prepoziciono. To esas ya permisata, sed (ma) tote superflua, nam en : me eniras en la chambro, l'ideo esas dufoye expresata. Tote logike, me eniras la chambro = me iras en la chambro. L'  equivalo  esas  perfekta ; to ne esas  subtilajo ; la verbo divenas transitiva, absorbante la prepoziciono ipsa, qua  regas  la komplemento. (Komparez travidar, trairar, e. c.) Progreso, II, 304, noto.  
   
Kontenajo Antea Sequanta Indexo
Contents Previous Next Index
Ica pagino modifikesis laste ye 29-ma januaro 1999. This page was last modified on January 29, 1999.
Сайт создан в системе uCoz