Kompleta Gramatiko detaloza
di la
linguo internaciona Ido

Kontenajo Antea Sequanta Indexo
Contents Previous Next Index
   
Opinioni pri Ido. Opinions of Ido
л La gramatiko di Ido satisfacas plu bone la postuli di linguo internaciona kam la gramatiko di Esperanto… ╗ (A. Meillet, profesoro pri linguistiko en Collшge de France, Revue Critique, 11 di marto 1911.)  
л Esas eroro nepardonebla institucar, quale agis Esperanto, distingo pri l'akuzativo e la nominativo, distingo qua jenos omna individui di linguo romanal od Angla, e qua esas neutila a la ceteri. ╗ (La sam autoro, Revue Critique, 11 di marto 1911.)  
л Cetere, esas facila procedar plu logikoze e, konseque plu satisfacante e klare, en la vortifado kam agas lo Esperanto.  
Icon montris la kreinti di Ido, linguo fondita sur la sama principi kam Esperanto, ma ube ta principi aplikesis kun rigoro plu granda. ╗ (La sama autoro en Les Langues dans l'Europe Nouvelle, p. 323, editita en 1918.)  
л Kom filologial produkturo artificala, Ido superesas Esperanto. Ido esas plu simpla, plu transparanta, sociale plu utilegebla kam Esperanto. ╗ (Profesoro Schrijen, Utrecht, en la revuo Studien.)  
л Ido ne destronizos la lingui vivanta, ma ol dispensos la ciencisti esar samtempe poligloti. La simpleso dil morfologio e dil sintaxo, same kam la logiko rigoroza qua direktis lua kompozado, renversas l'objecioni quin on povus expresar. On devas dezirar totkordie la suceso di ta interesanta entraprezo. ╗ (La Revue Augustinienne, 15 di agosto 1910.)  
л La rezultajo esas linguo quan singlu povas lernar tre facile; ol havas super la cetera lingui artificala ica avantajo esar fondita sur ciencal e teknikal principi racionoza, e konseque ol devas ne timar esor uldie remplasata da linguo plu bona ed esence diferanta, qua fine konquestus la mondo. ╗ (Dro Profesoro Otto Jespersen en La Langue internationale et la Science, pag. 30.)  
л … Ne penvalorus uzar tala linguo internaciona, se ol esus tam neperfekta kam esis exemple Volap№k, o mem Esperanto. On devas formacar ol segun principi vere ciencala, por ke ol esez tote praktikala. Tarelate la laborado facita inter 1908 e 1914 dal Idisti, en lia revuo monatala Progreso, indikas tre importanta pazo adavane, e la linguo Ido, per ta esforci di multalanda kunlaboreri atingis grado di perfekteso tante alta, ke me ne hezitus konsilar lua adopto kom linguo oficala di la Nacionar-ligo. ╗ (Otto Jespersen en serio de diskursi che University Collшge, Londono, junio 1920.)  
La granda linguisto skribas e parolas Ido; mem il facis kursi pri ca linguo a studenti dil Universitato en KЎbenhavn, ube il esis profesoro pri linguistiko. Altraparte il enuncis pri Ido ica atesto tre preciza :  
л Por omna nacioni ed aparte por mea Dana sampatriani e por la cetera nacioni Skandinaviana, la linguo ido certe esas plu facile lernebla e praktikebla kam Esperanto. Pro ta motivo ed anke pro sua ciencala konstrukteso e sua granda flexebleso, Ido semblas a me plu kapabla kam irg altra linguo plear la rolo di helpolinguo por omna nacioni civilizita. ╗  
   
Kontenajo Antea Sequanta Indexo
Contents Previous Next Index
Ica pagino modifikesis ye 28-ma januaro 1999. This page was last modified on January 28, 1999.
Сайт создан в системе uCoz