Kompleta Gramatiko detaloza
di la
linguo internaciona Ido

Kontenajo Antea Sequanta Indexo
Contents Previous Next Index
   
Afixi. Affixes
La afixi esas partikuli, elementi tre kurta, quin on uzas por modifikar la koncepto expresata dal radiko. Exemple, en bo-frat-in-o la partikuli bo, in esas afixi e modifikas la koncepto frat.  
Se li unionesas a la radiko avane (quale bo) on nomizas li prefixi e, se li unionesas a la radiko dope, on nomizas li sufixi.  
En Ido, la afixi esas nur to, quo li esas nature e gramatike : elementi (preske sempre monosilaba), partikuli modifikanta, quale ni dicis. Konseque li generale ne darfas uzesar kom radiki (1).  
Advere pri kelka vorti o radiki, quale l'adverbo ne-, la radiko -es, ula prepozicioni, on kustumas dicar, ke li uzesas kom afixi. Ma to ne signifikas, ke li reale e gramatike esas afixi. Restas tote justa, ke ti, quin ni studios sube, ne darfas uzesar kom radiki, exter kazi sorge indikota.  


(1) Grande eroras Esperanto uzante sua afixi kom radiki : 1e to duopligas neutile la vorto por la sama koncepto (pro quo ilo apud instrumento, od inverse?); 2e to konstante ruptas por profani la kompreno di texto. Ema, eblo, inde, eta, aro e. c. esas por ili tam misterioza kam edzo, fraulo e. c. e la famoza korelativi : chiam, kie, iom, ia, iel, chiu e. c., qui ja per su ruptas la kompreno sat freque.  
   
Kontenajo Antea Sequanta Indexo
Contents Previous Next Index
Ica pagino modifikesis laste ye 9-ma februaro 1999. This page was last modified on February 9, 1999.
Сайт создан в системе uCoz